Tuyển dụng
Các công việc đang tuyển dụng
STT Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Số lượng Ngày hết hạn
1 Tuyển dụng giám sát bán hàng Thanh pho Ho Chi Minh 1 24/06/2016
2 Tuyển dụng lao động phổ thông ( thời vụ) Macao 2 18/06/2016
3 Tuyển dụng tổ trưởng Nhà ăn và Nhân viên phục vụ Nhà ăn Thailand 1 30/06/2016